6.Tính năng giỏ hàng

Tính năng giỏ hàng cho phép Landing Page có giỏ hàng như một website.

Để sử dụng tính năng giỏ hàng thao tác theo các bước

1. Kết nối sản phẩm với POS

2. Cấu hình khuyến mãi, combo và phí ship

Chọn khuyến mãi và combo đã tạo sẵn ở POS

3. Thiết kế ở trang Builder

Bật tính năng giỏ hàng

Builder -> Sidebar -> Giỏ hàng -> Bật

Cách 1 : Tạo nút thêm vào giỏ hàng nhanh

Thêm sự kiện "Add to cart" cho nút bấm mặc định

Cách 2: Thêm vào giỏ hàng kèm chọn thuộc tính

Bước 2: Nhóm các phần tử và liên kết nhóm đó với sản phẩm

 • Chọn các phần tử liên quan đến sản phẩm và nhóm các phần tử lại với nhau

 • Liên kết nhóm đó với sản phẩm

Bước 3: Liên kết từng phần tử với các thuộc tính của sản phẩm

Có 3 kiểu liên kết nối

 • Kết nối trường: Kết nối với thuộc tính sản phẩm

  • Chọn thuộc tính sản phẩm sau đó chọn giá trị thuộc tính

 • Thêm vào giỏ

  • Thường kết nối với nút để thêm sản phẩm vào giỏ hàng

 • Liên kết hình ảnh thuộc tính sản phẩm

  • Thường dùng cho khối hình ảnh hoặc gallery, khi click vào các thuộc tính -> hình ảnh đó sẽ tự động đổi thành hình ảnh của thuộc tính (Hình ảnh đầu tiên của sản phẩm bên POS)

Bước 4: Chỉnh sửa giỏ hàng

Bước 5: Chỉnh sửa popup thanh toán

Sau khi có popup -> Quay lại phần thiết kế giỏ hàng -> chọn liên kết popup với giỏ hàng

4. Xuất bản và sử dụng

Last updated