8. UTM Link và ứng dụng tính com cho marketing

UTM link là tính năng cho phép bản tạo ra nhiều bản thể của link gốc và sử dụng link đó để theo dõi, đo lường và biết được khách hàng đến từ nguồn nào.

Truy cập: Dashboard -> Danh sách Landing Page -> Chi tiết trang -> UTM link

Nguyên tắc hoạt động của UTM link:

 • UTM link có tất cả 5 thông số (utm_source; utm_medium; utm_name; utm_term; utm_content), có thể tùy ý sử dụng 1 hoặc cả 5 thông số để theo dõi

  • Ví dụ về 1 UTM link:

   • Link gốc: abc.com

   • UTM link: abc.com?utm_source=1

  • Hoạt động

   • Khách vào từ trang: abc.com-> Tính cho trang abc.com

    Khách vào từ trang: abc.com?xyz=123 -> Tính cho trang abc.com

   • Khách vào từ trang: abc.com?utm_source=1-> Tính cho trang abc.com?utm_source=1

    Khách vào từ trang: abc.com?utm_source=1&xyz=123 -> Tính cho trang abc.com?utm_source=1

Tạo UTM link mới -> đặt tên cho UTM link theo ý của bạn để phân biệt

Sau khi tạo UTM link ta có thể thể copy link và sử dụng.

Khách hàng truy cập vào từ link này sẽ được phân biệt với các link khác

2. Ứng dụng theo dõi khách đến từ nguồn nào

Ta có thể tạo nhiều UTM link và sử dụng để quảng cáo, khi khách hàng click vào link đó và để lại đơn hàng -> Thông tin về link sẽ được hiển thị đầy đủ ở POS và googlesheet -> Tracking được khách đến từ nguồn nào

3. Ứng dụng tính com cho đội marketing

Yêu cầu: user đó cần được có quyền trên POS và Landing Page đã kết nối với POS

Nguyên tắc hoạt động khi gắn UTM link cho marketer

 • Có thể gắn link gốc và các link UTM cho các marketer khác nhau

 • Ví dụ:

  • Link gốc abc.com -> Gắn cho marketer A

  • Link UTM abc.com?utm_source=1 -> Gắn cho marketer B

 • Hoạt động

  • Khách vào từ trang: abc.com -> Tính cho marketer A

  • Khách vào từ trang: abc.com?utm_source=1 -> Tính cho marketer B

   Khách vào từ trang: abc.com?utm_source=1&xyz=123 -> Tính cho marketer B

  • Khách vào từ các link UTM khác mà chưa khai báo ở Webcake -> Tính cho marketer A (Link gốc)

Thêm cột marketer: POS -> Đơn hàng -> Trạng thái -> Thêm cột marketer

Có thể xem báo cáo theo đơn hàng cho marketer: POS -> Thống kê -> Báo cáo doanh thu -> Thuộc tính -> Nhân viên marketer

4. Ứng dụng nhiều marketer chạy 1 bài quảng cáo

Ứng dụng đo lường nhiều marketer chạy 1 bài Post có sẵn

Các bước thực hiện

 • Gắn link gốc vào bài Post

 • Lên camp -> Tạo UTM trực tiếp trên camp

  • VD: utm_source=A1

 • Tạo UTM link tương ứng ở Webcake và gắn UTM đó có marketer sử dụng

  • VD: utm_source=A1

Last updated