2. Đồng bộ khối text

Luôn luôn đồng bộ: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo dù bật tính năng đồng bộ text hay không đồng bộ text

 • Nội dung chữ trong khung text

 • Thẻ text (H1, H2,... H6, p)

Luôn không đồng bộ: Cỡ chữ

Bật tính năng đồng bộ text: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo

 • Đồng bộ font chữ

 • Format chữ toàn khối text (B, I, U,T)

 • Format từng đoạn chữ trong khối text (B, I, U, T)

 • Màu chữ

 • Màu từng đoạn chữ

 • Căn chỉnh chữ (trái, phải, trung tâm, khoảng cách chữ, khoảng cách dòng

 • Hiệu ứng, đổ bóng text

Bật tình năng không đồng bộ text: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ không thay đổi

 • Không đồng bộ font chữ

 • Format chữ toàn khối text (B, I, U,T)

 • Màu chữ

 • Căn chỉnh chữ (trái, phải, trung tâm, khoảng cách chữ, khoảng cách dòng

 • Hiệu ứng, đổ bóng text

Last updated