5. Đồng bộ ảnh

Luôn luôn đồng bộ: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo dù bật tính năng đồng bộ ảnh hay không đồng bộ ảnh

  • Ảnh và đường dẫn ảnh

Bật tính năng đồng bộ section: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo

  • Viền ảnh

  • Hiệu ứng

Bật tình năng không đồng bộ section: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ không thay đổi

  • Viền ảnh

  • Hiệu ứng

Last updated