6.Đồng bộ form

Luôn luôn đồng bộ: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo dù bật tính năng đồng bộ form hay không đồng bộ form

  • Các trường trong form

Bật tính năng đồng bộ form: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo

  • Viền form

  • Placeholder

  • Background

Bật tình năng không đồng bộ form: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ không thay đổi

Last updated