VIII. TÊN MIỀN VÀ XUẤT BẢN VỚI TÊN MIỀN RIÊNG

Kiến thức về tên miền và các thuật ngữ Website

1. Tên miền (Domain)

Một tên miền (Domain Name) giống như địa chỉ để người khác tìm đến ngôi nhà của bạn, tên miền xuất hiện đưới dạng một đường link (https://webcake.io/). Khi khách hàng truy cập vào tên miền họ sẽ nhìn thấy trang web của bạn.

Bạn cần đăng ký mua và sở hữu tên miền với các bên cung cấp tên miền để sử dụng nó. Mỗi tên miền là độc nhất, nếu người khác đã sở hữu tên miền đó thì bạn không thể mua nữa

Các bên cung cấp tên miền phổ biến:

Sau khi đã mua tên miền, bạn cần trỏ tên miền này về Hosting của Webcake để sử dụng cho các trang Landing Page đã tạo

  • Tên miền chính: webcake.io

  • Tên miền phụ: sanpham.webcake.io

  • Thư mục con: webcake.io/sanpham

2. Web Hosting

Web Hosting là nới lưu trữ tất cả các trang web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy chủ (Server). Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất các các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động.

Nói một cách ơn giản, Web Hosting tương đương với ngôi nhà của bạn. Khi bạn thuê một Web Hosting, điều đó cũng giống như bạn thuê một căn nhà.

3. DNS (Domain Name System)

DNS là hệ thống phân giải tên miền. Nếu Web Hosting giống như nhà bạn và Tên miền (Domain) giống như địa chỉ thì DNS giống như bản đồ. DNS giúp xác định vị trí ngôi nhà của bạn khi có địa chỉ.

Web Hosting hỗ trợ DNS là rất cần thiết bởi nó giúp cho tên miền của bạn liên kết được với Web Hosting. Nếu Web Hosting không hỗ trợ DNS, bạn phải cần đến nhà cung cấp dịch vụ thứ ba. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự thiếu đồng bộ, tiêu phí công sức cũng như tiền bạc.

4. A (Address) và CNAME (Canonical Name)

  • A Record (Address Record): Dùng để trỏ tên miền (dưới dạng một địa chỉ 32-bit IPv4) đến một Server Hosting Website nào đó

  • CNAME Record (Canonical Name): Dùng để trỏ tên miền (dưới dạng bí danh alias) đến một Server Hosting Website nào đó.

Last updated