4. Xác thực tên miền với Facebook

1. Xác minh bằng cách thêm thẻ meta

Truy cập: Trình quản lý kinh doanh Facebook -> Chọn doanh nghiệp -> Cài đặt doanh nghiệp -> Sự an toàn của thương hiệu -> Miền -> hêm tên miền của bạn vào

Ví dụ: webcake.io

Copy đoạn mã thẻ meta của facebook Ví dụ:

<meta name="facebook-domain-verification" content="k2eodc9u3x4fzq848eec3mlgzl6tj5" />

Dán đoạn mã trên vào Webcake: Trang của bạn ở Webcake -> Builder -> Thiết lập -> HTML/JavaScript -> Dán đoạn mã trên vào vùng Trước thẻ </head>

Quay lại Facebook và bấm xác minh để hoàn tất

2. Xác minh bằng cách cập nhật bản ghi DNS TXT

Truy cập: Trình quản lý kinh doanh Facebook -> Chọn doanh nghiệp -> Cài đặt doanh nghiệp -> Sự an toàn của thương hiệu -> Miền -> hêm tên miền của bạn vào

Ví dụ: webcake.io

Chọn phương thức: Cập nhật bản ghi DNS TXT

Copy đoạn mã thẻ meta của facebook Ví dụ:

facebook-domain-verification=k2eodc9u3x4fzq848eec3mlgzl6tj5

Truy cập phần cấu hình dns tên miền -> Thêm bản ghi TXT -> Dán đoạn mã của Facebook vào

Quay lại Facebook -> Bấm xác minh miền để hoàn tất

Last updated