1. Đổi mật khẩu tài khoản

Để đổi mật khẩu tài khoản có 2 cách:

  • Quên mật khẩu

  • Đổi mật khẩu trong Dashboard

1. Quên mật khẩu

Truy cập: Webcake -> Đăng nhập -> Quyên mật khẩu -> Nhập email của bạn vào -> Check tin trong email -> đổi mật khẩu

2. Đổi mật khẩu

Dashboard -> Hồ sơ -> Đổi mật khẩu -> Nhập email của bạn vào -> Check tin trong email -> đổi mật khẩu

Last updated