2. Chuyển Landing Page từ Persona vào Organization

Thao tác: Danh sách Landing Page -> Chọn Landing Page -> Thao tác -> Di chuyển trang -> Chọn tổ chức

Last updated