4.2 Usecase Tính hoa hồng cho đội marketing

Ứng dụng quảng cáo chuyển đổi và sử dụng báo cáo trong POS Pancake (có thể kết hợp messenger)

  1. UTM Link

UTM link cho phép tạo ra nhiều biến thể từ link gốc

Sử dụng UTM link để chạy quảng cáo -> Khách hàng để lại đơn hàng -> Phân biệt được đơn hàng đó đến từ link nào

2. Kết nối UTM link với user POS

Đơn hàng từ UTM link về POS sẽ tự động gắn cho nhân viên marketing theo cột Marketer

3. Báo cáo, thống kê

Báo cáo, thống kê về marekting sẽ hiển thị đầu đủ ở POS Pancake

Last updated