5. Đổi đơn vị tiền tệ

1. Đổi đơn vị tiền tệ theo tài khoản

Khi đổi đơn vị tiền tệ theo tài khoản -> Tất cả các landing page tạo mới sẽ lấy tiền tệ theo cấu hình này

2. Đổi đơn vị tiền tệ theo landing page

2.1 Đổi đơn vị tiền tệ view Dashboard

Tại view Dashboard -> Click vào đổi tên trang/thẻ

2.2 Đổi đơn vị tiền tệ view Builder

Last updated