4. Form

1. Thêm Form vào Landing Page từ Sidebar

2. Thao tác với Form trong Thanh tiết lập nhanh

Thêm trường cho Form

Cấu hình Form

  • Sự kiện sau khi bấm submit form: Mở popup, trang cảm ơn,

  • Mã sự kiện Facebook: Thêm mã Facebook để đo lường, phân tích với Facebook Pixel

  • Mã tùy chỉnh nâng cao: Thêm các mã tracking đo lường sự kiện khác

3. Thao tác với Form trong Khối thiết lập

Cài đặt trường

Tùy thuộc vào thuộc tính của Sản phẩm người dùng có thế sử dụng các trường cho sản phẩm như

  • Select

  • Check Group

  • Radio Input

  • Group Select (Khuyên dùng cho nhiều sản phẩm - nhiều thuộc tính)

Last updated