5. Dynamic Pages

Dynamic Pages là tính năng cho phép tự động tạo các trang Landing Page theo các mẫu được cấu hình sẵn.

1.Tạo một trang chính danh sách các sản phẩm (thường là trang chủ)

Sử dụng khối Grid và Data grid để thiết kế trang chủ

1.1. Sử dụng khối Grid

Khối Grid có chức năng tự động nhân bản nội dung trong một vùng thành nhiều vùng -> ứng dụng làm danh mục các sản phẩm.

VD:

Trang xuất bản:

Khi kết hợp khối Grid và Datagrid ta sẽ có trang xuất bản có các phần tử khác nhau

1.2. Nhập data sản phẩm vào Datagrid

Mở Datagrid -> Thêm Datagrid -> Loại Collection

Thêm dữ liệu cho Datagrid

1.3 Gắn Datagrid cho Grid

Bước 1: Gắn Datagrid với Grid

Bước 2: Gắn các phần tử trong khối grid với dữ liệu trong Datagrid

Bước 3: Xuất bản ta sẽ được trang xuất bản nhiều phần tử

2. Tạo các trang mẫu Dynamic Pages

Trang Builder -> Dynamic -> Trạo trang Dynamic Page

Last updated