16. Table

Tại View thiết kế click Data -> Table

Để add dữ liệu vào Table bạn chọn data có sẵn hoặc thêm mới datagrid

Để thêm mới Datagrid bạn tham khảo link hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Last updated