4. Datagrid

1.Dùng Datagrid với vòng quay may mắn

Tạo bảng datagrid với loại: Vòng quay may mắn
Để thêm dữ liệu cho vòng quay may mắn -> Click Chỉnh sửa -> Data
Tại cài đặt vòng quay may mắn -> Nâng cao -> Kiểu dữ liệu là "Datagrid" -> chọn "Nguồn dữ liệu"

2.Dùng Datagrid với Thông báo mua hàng

Tạo bảng datagrid với loại: Thông báo mua hàng
Click "Chỉnh sửa" ->chọn Data để thêm dữ liệu cho thông báo mua hàng
Tại cài đặt thông báo -> Nâng cao -> Kiều dữ liệu Datagrid -> Chọn nguồn dữ liệu

3.Dùng Datagrid với Table Grid

Tạo bảng datagrid với loại: Collection
Click Colums để thêm cột cho bộ sư tập -> chọn loại dữ liệu là hình ảnh, text,...
Bấm "Data" để thêm dữ liệu cho bộ sưu tập
Thêm mới Table Grid -> Liên kết Table Grid với Bộ sưu tập (colection)
Liên kết các phần tử trong Table Grid với Bộ sưu tập (collection)
Sau khi xuất bản -> Dữ liệu trong bộ sưu tập sẽ hiển thị ra tương ứng
Copy link
Outline
1.Dùng Datagrid với vòng quay may mắn
2.Dùng Datagrid với Thông báo mua hàng
3.Dùng Datagrid với Table Grid