2. Trang Builder

Trang Builder là trang thiết lập giao diện cho Landing Page.

Truy cập đến trang Builder của một Landing Page bất kỳ từ trang Dashboard:

  • Tại trang Dashboard, di chuột đến Landing Page cần thao tác hoặc nhập vào ô tìm kiếm để đến Landing Page cần thao tác.

  • Bấm chọn vào một trong các biểu tượng thiết lập để truy cập vào trang Builder của Landing Page đó

Last updated