Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

2. Trang Builder

Trang Builder là trang thiết lập giao diện cho Landing Page.
Truy cập đến trang Builder của một Landing Page bất kỳ từ trang Dashboard:
  • Tại trang Dashboard, di chuột đến Landing Page cần thao tác hoặc nhập vào ô tìm kiếm để đến Landing Page cần thao tác.
  • Bấm chọn vào một trong các biểu tượng thiết lập để truy cập vào trang Builder của Landing Page đó
Truy cập Builder Webcake
Builder Webcake