5. Sự kiện cho Form

Cấu hình sự kiện Form mở popup cảm ơn : Form -> Thanh thiết lập nhanh -> Cấu hình Form -> Popup

Cấu hình sự kiện Form mở trang cảm ơn : Form -> Thanh thiết lập nhanh -> Cấu hình Form -> Chuyển hướng

Last updated