Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

16. Sự kiện đặt giá trị cho trường form

1. Thêm sự kiện đặt giá trị

Chọn phần tử cài sự kiện -> Nâng cáo -> Thêm sự kiện -> Set Field Value
 • ID trường
  • Sử dụng ID phần tử: Cách này giúp chọn chính xác phần tử trường của form nào
   • Chọn trường trong form -> CSS -> Copy
 • Sử dụng ID trường trong form: Cách này nếu có nhiều form khác nhau và các form có các trường cùng ID thì sẽ điền thông tin vào tất cả các form
  • Chọn trường trong form -> Thiết kế -> ID
 • Giá trị
  • Với các trường cơ bản: Đặt giá trị tương ứng với giá trị của trường
 • Trường checkbox: Dùng công thức: 1-0-1 hoặc {{Lựa chọn 1}}-{{Lựa chọn 2}}