16. Sự kiện đặt giá trị cho trường form

1. Thêm sự kiện đặt giá trị

Chọn phần tử cài sự kiện -> Nâng cáo -> Thêm sự kiện -> Set Field Value

 • ID trường

  • Sử dụng ID phần tử: Cách này giúp chọn chính xác phần tử trường của form nào

   • Chọn trường trong form -> CSS -> Copy

 • Sử dụng ID trường trong form: Cách này nếu có nhiều form khác nhau và các form có các trường cùng ID thì sẽ điền thông tin vào tất cả các form

  • Chọn trường trong form -> Thiết kế -> ID

 • Giá trị

  • Với các trường cơ bản: Đặt giá trị tương ứng với giá trị của trường

 • Trường checkbox: Dùng công thức: 1-0-1 hoặc {{Lựa chọn 1}}-{{Lựa chọn 2}}

Last updated