Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

17. Thiết kế thanh flashsale remaining

Bạn cần chuẩn bị các phần tử:
  • 3 khối phần tử hoặc line với độ dài khác nhau
  • 1 Phần tử số tự động
Cài đặt hiệu ứng Load
  1. 1.
    Group 3 dòng line để tạo thanh loading
  2. 2.
    Cài đặt hiệu ứng "SlideOutLeft" cho 1 line
Cài đặt Số tự động:
Kết quả: