17. Thiết kế thanh flashsale remaining

Bạn cần chuẩn bị các phần tử:

  • 3 khối phần tử hoặc line với độ dài khác nhau

  • 1 Phần tử số tự động

Cài đặt hiệu ứng Load

  1. Group 3 dòng line để tạo thanh loading

  2. Cài đặt hiệu ứng "SlideOutLeft" cho 1 line

Cài đặt Số tự động:

Kết quả:

Last updated