Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

18. Thiết lập tính năng giả Livestream

Truy cập Builder -> Cài đặt -> Khác
  • Thiết lập video giả livestream
Video ID: Tải video lên Youtube -> Lấy ID video trên link Youtube
  • Thiết lập bình luận : gắn ID link trang Google Sheet được xuất bản bản trước đó
  • Thiết lập nút mua hàng : Tạo popup có chứa form đăng kí mua hàng
  • Thiết lập sản phẩm
Thiết lập Hotline
Xuất bản và sử dụng trang