18. Thiết lập tính năng giả Livestream

Truy cập Builder -> Cài đặt -> Khác

  • Thiết lập video giả livestream

Video ID: Tải video lên Youtube -> Lấy ID video trên link Youtube

  • Thiết lập bình luận : gắn ID link trang Google Sheet được xuất bản bản trước đó

  • Thiết lập nút mua hàng : Tạo popup có chứa form đăng kí mua hàng

  • Thiết lập sản phẩm

Thiết lập Hotline

Xuất bản và sử dụng trang

Last updated