21.Tính năng nén ảnh

Tùy mục đích thiết kế của mỗi Landing page, người dùng có thể sử dụng tính năng nén ảnh để ảnh nét hơn.

Lưu ý*

Nếu bạn chọn nén ảnh với pixel càng cao thì càng làm giảm tốc độ load trang landing của bạn. Webcake đã để mặc định ảnh được nén 300px vừa đảm bảo chất lượng của ảnh mà không ảnh hưởng đến tốc độ load trang của landing

Nén từng ảnh

Nén ảnh toàn trang

Cài đặt -> Thiết lập trang -> Nén ảnh

Last updated