14. Trang sản phẩm tự động cập nhật giá, tồn kho từ POS

  • Hiển thị danh sách sản phẩm và giỏ hàng

  • Tự động cập nhật tồn kho, giá trên POS mà không cần xuất bản landing page

  • Sắp xếp thứ tự sản phẩm lên đầu trang khi livestream

  • Tốc độ tải trang tối ưu

  • Tìm kiếm chính xác sản phẩm theo mã ngay trên Landing page

  • Đơn hàng tự động đồng bộ về POS Pancake

Template tham khảo: https://preview.webcake.io/webcake-live

Video demo: https://statics.pancake.vn/web-media/33/03/ba/37/34fd947a593ef3dae461657a1a43ab6ce9b3ba7f466a86302e516dc2.mp4

Để sử dụng tính năng này bạn cần cài đặt theo các bước như sau:

1. Tạo cấu hình liên kết Webcake - POS

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Pancake POS -> Kết nối POS

2. Kết nối Landing page với cấu hình POS

Tại trang Dashboard -> Danh sách -> Click và tên Landing Page đó hoặc dấu ... để truy cập phần chi tiết - > Chi tiết -> Kết nối

Tại view Pancake POS -> Chọn Thêm -> Chọn cấu hình đã kết nối ở trên

Tùy chỉnh cấu hình: Thêm sản phẩm, combo, khuyến mãi

3. Thiết kế trang Builder

3.1. Thêm phần tử List Product

Builder -> Giỏ hàng -> List Product

Hoặc có thể tham khảo sử dụng landing page mẫu: Giao diện mẫu -> tag List Product

3.2. Chỉnh sửa popup thanh toán

3.3. Bật giỏ hàng

3.4. Chỉnh sửa giỏ hàng

3.5. Xuất bản và sử dụng

Template tham khảo: https://preview.webcake.io/webcake-live

4. Thay đổi tứ tự sản phẩm

Lưu ý: Bạn có thể sắp xếp thứ tự sản phẩm lên trên đầu landing page mà không cần phải xuất bản lại bằng cách đẩy sản phẩm/ thay đổi index của sản phẩm ở view kết nối

6. Flashsales

Có thể cấu hình Flash sale cho từng sản phẩm:

  • Cài đặt số lượng sản phẩm Flash sale

  • Cài đặt giá Flash sale

  • Cài đặt số lượng sản phẩm được đặt cho 1 đơn

Cài đặt tại: Dashboard -> Pancake POS -> Sản phẩm -> icon Setting -> Bật option Flash sale

7. Cấu hình tiền tệ

Đơn vị tiền tệ của sản phẩm sẽ được đồng bộ với cấu hình tiền tệ mà bạn cài đặt ở POS

Để hiển thị đơn vị tiền tệ của sản phẩm bạn cần cấu hình đơn vị tiền tệ mặc định ở POS

Ở giao diện POS -> click Cấu hình -> Cấu hình chung -> Đơn vị tiền tệ mặc định

8. Tích hợp khuyến mãi vào giỏ hàng

8.1 Phí ship

Cài đặt đơn hàng -> Thêm -> Cấu hình giảm giá và phí ship

8.2 Mã Coupon

Tạo mã coupon ở POS

Kết nối coupon cho landing page

9. Vào trang hiển thị luôn view chi tiết sản phẩm

Khi vào trang, nếu muốn hiển thị luôn view chi tiết sản phẩm, bạn có thể thêm param:

  • ?sku=mau_ma_san_pham

VD: Sản phẩm có mẫu mã: "ATN05"

Last updated