3. Phân quyền Tag trong Tổ chức

Bạn có thể tạo và quản lý nhiều landing page bằng việc tạo và quản lý Tag.

Một Tag có chứa nhiều landing page

Một landing page có thể thuộc nhiều Tag

3.1 Tạo Tag và gắn Tag cho Landing page

Ở View Dashboard -> Click icon Tag -> Thêm mới

3.2 Quản lý và Share Tag trong Tổ chức

  • Chia sẻ Công khai: Các thành viên trong tổ chức sẽ nhìn thấy Tag đó

  • Chia sẻ Công khai + Chia sẻ tất cả trang có gắn thẻ: các thành viên sẽ nhìn thấy tất cả những landing page có gắn Tag đó

  • Chia sẻ theo Team hoặc Thành viên : các Team hoặc Thành viên được share Tag sẽ nhìn thấy Tag đó

  • Chia sẻ + Chia sẻ tất cả trang có gắn thẻ : các Team hoặc Thành viên được share Tag sẽ nhìn thấy tất cả các Landing page được gắn Tag đó

Last updated