3.4 Option tách đơn nháp về trang tính riêng

Người dùng truy cập Tích hợp -> Cấu hình Form-> Bật "Chọn trang tính cho đơn nháp" -> Tạo mới hoặc chọn trang tính có sẵn

Last updated