Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

4. Thiết lập toàn trang

Tại trang Builder, bấm chọn vào biểu tượng "Cài đặt" góc trái màn hình trên thanh "Header bar" truy cập Thiết lập toàn trang
Popup Thiết lập toàn trang sẽ hiện ra trên màn hình:

Các cài đặt trong Thiết lập toàn trang

1. Cài đặt chung

Cài đặt SEO & Tags

Ảnh thumbnail: Là một hình ảnh thu nhỏ, ảnh đại diện, ảnh bìa trang
Ảnh favicon: Ảnh biểu tượng của trang Landing Page
Cài đặt Fonts
Thiết lập Font chung cho toàn trang: Các khối phần tử khi mới thêm vào trang sẽ mặc định theo Font toàn trang. Có thể thiết lập Font riêng cho từng phần tử
Font mặc định: Inner

Cài đặt đơn hàng

Lưu thông tin nhập từ Form: Lưu lại thông tin khách hàng nhập vào Form. Thông tin khách hàng có thể được quản lý ở trang Admin hoặc đồng bộ về POS - Pancake
Lưu đơn chưa được hoàn tất: Lưu thông tin khách hàng nhập vào form mà chưa submit dưới dạng đơn hàng nháp
Cài đặt ngôn ngữ
Thiết lập ngôn ngữ sử dụng trong trang Builder : Vietnamese, English, Bahasha

2. Mã chuyển đổi

Vị trí gắn các thẻ: Facebook ID, Google Ads ID, Google Analytics ID, Google Tag Manager ID, Tiktok Pixel

3. Mã JavaScripts & CSS

Gắn các đoạn mã tùy chỉnh

4. Tổng hợp sự kiện

Vị trí tổng hợp lại các sự kiện được gắn thẻ theo dõi (Facebook, Google,...) trong Landing Page