Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

6.Tính năng giỏ hàng

Tính năng giỏ hàng cho phép Landing Page có giỏ hàng như một Website.
Để sử dụng tính năng giỏ hàng thao tác theo các bước sau:

1. Kết nối sản phẩm với POS

2. Cấu hình khuyến mãi, combo và phí ship

Chọn khuyến mãi và combo đã tạo sẵn ở POS

3. Thiết kế ở trang Builder

Bước 1: Bật tính năng giỏ hàng
Sidebar -> Đơn hàng -> Giỏ hàng -> Bật
Cách 1 : Tạo nút thêm vào giỏ hàng nhanh
Thêm sự kiện "Add to cart" cho nút bấm mặc định
Cách 2: Thêm vào giỏ hàng kèm chọn thuộc tính
Bước 2: Nhóm các phần tử và liên kết nhóm đó với sản phẩm
 • Chọn các phần tử liên quan đến sản phẩm và nhóm các phần tử lại với nhau
 • Kết nối nhóm đó với sản phẩm
Bước 3: Liên kết từng phần tử với các thuộc tính của sản phẩm
Có 3 kiểu kết nối
 • Kết nối trường: Kết nối với thuộc tính sản phẩm
  • Chọn thuộc tính sản phẩm sau đó chọn giá trị thuộc tính
 • Thêm vào giỏ
  • Thường kết nối với nút để thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 • Liên kết hình ảnh thuộc tính sản phẩm
  • Thường dùng cho khối hình ảnh hoặc gallery, khi click vào các thuộc tính -> hình ảnh đó sẽ tự động đổi thành hình ảnh của thuộc tính (Hình ảnh đầu tiên của sản phẩm bên POS)
Bước 4: Chỉnh sửa giỏ hàng
Bước 5: Chỉnh sửa popup thanh toán
Sau khi có popup -> Quay lại phần thiết kế giỏ hàng -> chọn liên kết popup với giỏ hàng

4. Xuất bản và sử dụng