Webcake Help Center
Vietnamese
Search
⌃K
Links

10.3 Trang cảm ơn khác

Ngoài ra bạn có thể sử dụng một trang mới hoàn toàn làm trang cảm ơn
Gắn link cảm ơn vào form: Form -> Nâng cao -> Cài đặt form -> Chuyển hướng -> Dán link trang cảm ơn của bạn vào