10.3 Trang cảm ơn khác

Ngoài ra bạn có thể sử dụng một trang mới hoàn toàn làm trang cảm ơn

VD: https://preview.webcake.io/thanks-01

Gắn link cảm ơn vào form: Form -> Nâng cao -> Cài đặt form -> Chuyển hướng -> Dán link trang cảm ơn của bạn vào

Last updated