Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

30. Gửi SMS thông tin đơn hàng qua BUKA

Bước 1. Tạo cấu hình BUKA

Ở Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> chọn Loại tài khoản là BUKA -> Lưu
Cấu hình Form -> Chọn tài khoản vừa liên kết
Điền các thông tin: Tên, App ID, Nội dung tin nhắn
Trong đó
  • Tên và App ID bạn cần Click Short message -> SMS app
  • Nội dung tin nhắn: Chèn ID trường ( định dạng {ID_truong}) vào nội dung tin nhắn để gửi thông tin xác nhận đơn cho khách hàng
--> Lưu cấu hình

Bước 2. Kết nối cấu hình vào Landing page

Click tên Landing page -> Kết nối -> Chọn cấu hình BUKA vừa tạo