30. Gửi SMS thông tin đơn hàng qua BUKA

Bước 1. Tạo cấu hình BUKA

Ở Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> chọn Loại tài khoản là BUKA -> Lưu

Cấu hình Form -> Chọn tài khoản vừa liên kết

Điền các thông tin: Tên, App ID, Nội dung tin nhắn

Trong đó

  • Tên và App ID bạn cần Click Short message -> SMS app

  • Nội dung tin nhắn: Chèn ID trường ( định dạng {ID_truong}) vào nội dung tin nhắn để gửi thông tin xác nhận đơn cho khách hàng

--> Lưu cấu hình

Bước 2. Kết nối cấu hình vào Landing page

Click tên Landing page -> Kết nối -> Chọn cấu hình BUKA vừa tạo

Last updated