Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

33. Thêm phụ đề ảnh vào header

Bạn cần sử dụng đoạn mã này và chèn vào thẻ Header như sau:
Click Cài đặt -> HTML/JavaScript -> Trước thẻ </head>
<meta property="og:image:alt" content="Text">
Với "text" là tiêu đề của ảnh bạn đặt tùy ý