33. Thêm phụ đề ảnh vào header

Bạn cần sử dụng đoạn mã này và chèn vào thẻ Header như sau:

Click Cài đặt -> HTML/JavaScript -> Trước thẻ </head>

<meta property="og:image:alt" content="Text">

Với "text" là tiêu đề của ảnh bạn đặt tùy ý

Last updated