Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

1. Trỏ tên miền về Hosting của WEBCAKE

1. Trỏ tên miền chính (Domain)

Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình một trong 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó trỏ về địa chỉ của Webcake:
Host record
Type (Loại)
Value (Giá trị)
www
CNAME
dns.webcake.io
Host record
Type (Loại)
Value (Giá trị)
@
A
203.205.10.134
Lưu ý: Khi sử dụng và lên camp nếu dùng tên miền chính, mọi người nên dùng kèm tiền tố www. phía trước để có sự đa dạng về dải IP

2. Trỏ tên miền con (Subdomain)

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmien.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là dangky.tenmien.com thì:
Chọn tên miền chính mà bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
Host record
Type (Loại)
Value (Giá trị)
dangky
CNAME
dns.webcake.io

3. Kiểm tra DNS

Để kiểm tra DNS đã được cấu hình đúng chưa, truy cập: https://dns.google.com/
Dán tên miền của bạn vào để kiểm tra:
Màn hình sẽ hiện lên thông tin tên miền của bạn, kiểm tra:

4. Xác thực tên miền trong Dashboard Webcake

Truy cập Dashboard Webcake -> Tên miền: https://webcake.io/v3/domains
Thêm tên miền bạn cần xác thực sau khi trỏ về Webcake:
Thêm tên miền của bạn để xác thực
Để xác thực tên miền: Chọn tên miền cần xác thực -> Biểu tượng ba chấm (...) -> Xác thực
Sau khi xác thực tên miền thành công, bạn có thể xuất bản Landing Page dưới dạng tên miền của bạn. Tham khảo tại link: https://docs.webcake.io/viii.-ten-mien/3.-xuat-ban-voi-ten-mien-rieng