1. Trỏ tên miền về Hosting của WEBCAKE

1. Trỏ tên miền chính (Domain)

Người dùng vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó trỏ về địa chỉ của Webcake:

Host record

Type (Loại)

Value (Giá trị)

www

CNAME

dns.webcake.io

Host record

Type (Loại)

Value (Giá trị)

@

A

203.205.10.134

Lưu ý: Khi sử dụng và lên camp nếu dùng tên miền chính, mọi người nên dùng kèm tiền tố www. phía trước để có sự đa dạng về dải IP

2. Trỏ tên miền con (Subdomain)

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmien.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là dangky.tenmien.com thì:

Chọn tên miền chính mà bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Host record

Type (Loại)

Value (Giá trị)

dangky

CNAME

dns.webcake.io

3. Kiểm tra DNS

Để kiểm tra DNS đã được cấu hình đúng chưa, truy cập: https://dns.google.com/

Dán tên miền của bạn vào để kiểm tra:

Màn hình sẽ hiện lên thông tin tên miền của bạn, kiểm tra:

4. Xác thực tên miền trong Dashboard Webcake

Truy cập Dashboard Webcake -> Tên miền: https://webcake.io/v3/domains

Thêm tên miền bạn cần xác thực sau khi trỏ về Webcake:

Để xác thực tên miền: Chọn tên miền cần xác thực -> Biểu tượng ba chấm (...) -> Xác thực

Sau khi xác thực tên miền thành công, bạn có thể xuất bản Landing Page dưới dạng tên miền của bạn. Tham khảo tại link: https://docs.webcake.io/viii.-ten-mien/3.-xuat-ban-voi-ten-mien-rieng

Last updated