1.9 Kết nối đồng bộ Webcake -CRM

1. Tạo kết nối Webcake - CRM

Bước 1. Truy cập Webcake.io : Tích hợp -> Pancake POS -> Kết nối POS -> Chọn CRM và Bảng

Bước 2. Kết nối landing page với Cấu hình vừa tạo

Tại view Dashboard -> chọn Landing page muốn kết nối

Tại view Kết nối -> Chọn thêm -> Chọn cấu hình đã kết nối ở trên:

2. Lưu thông tin từ các trường form từ Webcake vào CRM

  • Với các trường mặc định: Tên, địa chỉ,... Khi đơn từ Webcake về CRM đã tự động điền đúng trường

  • Với các trường tùy chỉnh. Người dùng để ID trường ở form Webcake trùng với ID trường trong CRM

Lưu ý: Với những trường của bảng ở CRM để "Bắt buộc" thì trường của form Webcake tương ứng cũng cần "Yêu cầu" để người dùng điền và đơn đủ các dữ liệu đó từ Webcake mới đồng bộ về CRM được

Last updated