1.2.B. Gửi thông tin đơn hàng qua WA Business

1.Cài đặt Chatbot để chuẩn bị gửi thông tin đơn hàng cho khách hàng

Trong hướng dẫn này mình sử dụng chatbot là Botcake - Nền tảng chatbot miễn phí do Pancake Team phát triển, các chatbot khác thao tác tương tự

1.1. Tạo flow template

Người dùng tạo flow template tại Whatsapp Business và chọn template, truyền data tại Botcake

1.2. Tạo luồng tin nhắn để gửi cho khách hàng

Truy cập: Botcake -> Luồng tin nhắn -> Tạo luồng tin nhắn mới -> Đặt tên luồng -> Truy cập chỉnh sửa luồng

1.3. Chọn template và truyền data vào template

Truyền data vào template

Cách lấy id_truong Webcake

Một số trường ẩn: total_price: Tổng giá trị đơn hàng (Với các đơn có liên kết sản phẩm với POS)

shipping_fee: Phí ship của đơn hàng

items: Danh sách sản phẩm trong đơn

aff: Thông tin Affiliate

discount_code: Thông tin khuyến mãi của Webcake

2.1. Tạo cấu hình Botcake

Tích hợp -> Botcake -> Whatsapp -> Chọn page

Lấy token từ Botcake

Dán token từ Botcake -> Lấy flow Botcake -> Chọn flow

2.2. Liên kết cấu hình Botcake với landing page

Webcake -> Landing page -> Quản lý landing page -> Kết nối -> Botcake -> Thêm kết nối -> Chọn kết nối đã tạo trên

3. Xuất bản và sử dụng

Tin gửi cho khách sẽ có dạng:

Last updated