1.7.A Chọn nguồn đơn tùy chỉnh về POS

1. Tạo nguồn đơn tùy chỉnh Webcake tại POS

Truy cập POS -> Cấu hình -> Cấu hình chung -> Nguồn đơn tự tạo -> Webcake -> Tạo nguồn đơn

2. Liên kết landing page với nguồn đơn đó

Landing page -> Vào view quản lý landing -> UTM -> Chọn UTM gốc -> Chọn nguồn vừa tạo ở POS

3. Đơn từ Webcake về POS sẽ kèm theo nguồn tùy chỉnh tương ứng

Có thẻ lọc nguồn đơn tại view đơn hàng

Xem báo cáo theo nguồn đơn

Last updated