2. Xem trước

Tại trang Builder, bấm chọn vào biểu tượng "Xem trước" góc trái màn hình trên thanh "Header bar" để mở Landing Page chế độ xem thử:

Màn hình sẽ chuyển sang chế độ xem trước

Last updated