4. Gửi dữ liệu về email, gmail

1. Cài đặt mẫu email gửi về

Truy cập: Cài đặt -> Mẫu email -> Tạo mới hoặc chỉnh sửa

2. Tạo tài khoản liên kết

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Thêm

Tạo tài khoản liên kết gửi thông báo về email

3. Tạo cấu hình form

Truy cập Dashboard -> Tích hợp -> Cấu hình form -> Thêm cấu hình -> Thêm tài khoản liên kết Googlesheet vừa mới tạo ở bước trên

Lưu cấu hình.

4. Lưu dữ liệu từ Landing Page về cấu hình form vừa tạo

Truy cập Dashboard -> Click vào tên trang để truy cập vào phần chi tiết trang

Tại phần chi tiết trang -> Truy cập kết nối -> Thêm cấu hình lưu trữ dữ liệu

Chọn cấu hình đã tạo

Lưu cấu hình

Last updated