25. Cảnh báo rời khỏi trang

Trong một vài trường hợp bạn có thể cài cảnh báo rời khỏi trang khi khách hàng tắt tab landing page, bạn có thể chèn đoạn code sau vào landing page:

<script type="text/javascript">
    window.onbeforeunload = function() {
        return "Bạn chắc chắn muốn rời khỏi trang?";
    }
</script>

chèn đoạn code vào landing page : Builder -> setting -> HTML/JavaScript -> Trước thẻ </body>

Last updated