12A. Ẩn hiện section khi vào trang

1. Gắn đoạn mã vào trang

Copy đoạn mã:

setTimeout(() => {
  let section = document.getElementById('w-ot58xoup')
  if (section) {
    section.style.display = 'block'
  }
}, 2000)

Trong đó:

 • w-ot58xoup là ID của section

 • 2000 là thời gian (ms)

Gắn đoạn mã vào phần Custom code JavaScript

2. ID của section và ẩn section khi vào trang

Last updated