34. Hiển thị phần tử khi scroll trang

1. Sử dụng đoạn mã

window.onscroll = function (e) {
  if (window.scrollY == 200) { // pixel
    let dom = document.getElementById('w-c1e3fs5g')
    if (dom) {
      dom.style.display = 'none' // block
    }
  }
};

Trong đó:

200: khoảng pixel scroll

w-c1e3fs5g: ID của phẩn tử

2. Copy ID của phần tử tại Webcake -> Chọn phần tử -> Thanh chỉnh sửa -> Copy

3.Ẩn phẩn tử khi mới vào trang

4.Dán đoạn mã hiển thị vào trang

Cài đặt -> Html/JavaScript -> JavaScript -> Dán mã trên vào trang

Last updated