Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

34. Hiển thị phần tử khi scroll trang

1. Sử dụng đoạn mã

window.onscroll = function (e) {
if (window.scrollY == 200) { // pixel
let dom = document.getElementById('w-c1e3fs5g')
if (dom) {
dom.style.display = 'none' // block
}
}
};
Trong đó:
200: khoảng pixel scroll
w-c1e3fs5g: ID của phẩn tử

2. Copy ID của phần tử tại Webcake -> Chọn phần tử -> Thanh chỉnh sửa -> Copy

3.Ẩn phẩn tử khi mới vào trang

4.Dán đoạn mã hiển thị vào trang

Cài đặt -> Html/JavaScript -> JavaScript -> Dán mã trên vào trang