10.2 Trang cảm ơn popup tùy chỉnh

Tạo popup tùy chỉnh: Popup -> Tạo mới popup -> chỉnh sửa popup-> Chỉnh sửa tên nếu muốn

Trang cảm ơn popup tùy chỉnh: Form -> Nâng cao -> Cài đặt form -> Mở popup -> Chọn tên popup muốn sử dụng

Last updated