1.4 Kết nối đồng bộ Coupon Webcake - POS

1. Kết nối coupon từ POS vào Webcake

Bước 1: Tạo coupon ở POS

Bước 2: Kết nối coupon đã tạo ở POS trước đó

2. Sử dụng coupon cho form

3. Sử dụng coupon cho giỏ hàng

Last updated