36. Kết nối Pancake Plugin

1. Tạo chat plugin tại Pancake

Truy cập Pancake: https://pancake.vn/

Dashboard -> Kết nối -> Chat Plugin

2. Cài đặt chat plugin

Truy cập plugin mới tạo -> Cài đặt -> Chat plugin -> Plugin code

  • Thêm tên miền của bạn vào phần tên miền

  • Copy đoạn code của chat plugin

3. Thêm code chat plugin vào Webcake

Truy cập Webcake -> Builder -> Thiết lập -> Html/JavaScript -> Dán đoạn code vừa copy vào phần </body>

Last updated