4. Lịch sử

Tại trang builder thiết kế, bấm chọn vào biểu tượng "Lịch sử" góc phải màn hình trên thanh "Header bar" để xem lịch sử chỉnh sửa Landing Page

Thanh Sidebar "Lịch sử chỉnh sửa" hiện lên bên phải màn hình.

Click để xem các phiên bản chỉnh sửa.

Bấm lưu để cập nhật chỉnh sửa

Last updated