5. Xuất bản Landing Page lên Wordpress

1. Cài đặt Plugin Webcake

  1. Đăng nhập trang quản trị website WordPress của bạn với quyền Admin

2. Thêm plugin Webcake

  • Tìm kiếm plugin Webcake

3. Active Plugin Webcake

2. Thêm tên miền Wordpress vào Webcake

  1. Save và Copy API Key từ Plugin Webcake

  • Save -> Copy API Key

2. Thêm tên miền Wordpress vào Webcake

3. Xuất bản với tên miền Wordpress

  • Xuất bản với tên miền Wordpress

Lưu ý: Khi xuất bản với tên miền Wordpress thì bắt buộc phải điền path

Nếu trang xuất bản có path trùng với trang đã có ở Wordpress thì trang Webcake sẽ thay thế trang đó

Last updated