Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

5. Xuất bản Landing Page lên Wordpress

1. Cài đặt Plugin Webcake

  1. 1.
    Đăng nhập trang quản trị website WordPress của bạn với quyền Admin
2. Thêm plugin Webcake
  • Tìm kiếm plugin Webcake
3. Active Plugin Webcake
Active Plugin Webcake

2. Thêm tên miền Wordpress vào Webcake

  1. 1.
    Save và Copy API Key từ Plugin Webcake
  • Save -> Copy API Key
2. Thêm tên miền Wordpress vào Webcake
Thêm tên miền

3. Xuất bản với tên miền Wordpress

  • Xuất bản với tên miền Wordpress
Lưu ý: Khi xuất bản với tên miền Wordpress thì bắt buộc phải điền path
Nếu trang xuất bản có path trùng với trang đã có ở Wordpress thì trang Webcake sẽ thay thế trang đó