15. Kết nối POS nhiều đơn vị tiền tệ

1. Cài đặt đơn vị tiền tệ bổ sung POS

1.1. Cấu hình tiền tệ bổ sung

Truy câp: POS - Cấu hình - Cấu hình chung -> Đơn vị tiền tệ bổ sung -> Thêm tiền tệ

1.2. Cấu hình tiền tệ sản phẩm

Truy cập: POS - Sản phẩm -> Sửa giá bán với các loại tiền tệ

2. Kết nối tiền tệ Webcake

Sau khi cấu hình đơn vị tiền tệ bổ sung POS, tại view kết nối ở Webcake sẽ hiển thị tiền tệ để lựa chọn -> Lựa chọn tiền tệ cho trang

Last updated