Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

7. Heatmap

1. Bật tính năng heatmap

Truy cập Builder của trang -> Cài đặt -> Khác -> Bật Heatmap

2. Xuất bản trang và theo dõi Heatmap

Truy cập: Dashboard -> Danh sách Landing Page -> Chi tiết trang -> Heatmap
Lưu ý: Mỗi lần xuất bản sẽ sinh ra một bản heatmap mới để theo dõi

3. Theo dõi Heatmap

Có 2 bản: Mobile - Desktop
2 loại Heatmap:
  • Click heatmap
  • Mouse move
  • Scroll heatmap