Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

2. Đồng bộ khối text

Luôn luôn đồng bộ: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo dù bật tính năng đồng bộ text hay không đồng bộ text
 • Nội dung chữ trong khung text
 • Thẻ text (H1, H2,... H6, p)
Luôn không đồng bộ: Cỡ chữ
Bật tính năng đồng bộ text: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ thay đổi theo
 • Đồng bộ font chữ
 • Format chữ toàn khối text (B, I, U,T)
 • Format từng đoạn chữ trong khối text (B, I, U, T)
 • Màu chữ
 • Màu từng đoạn chữ
 • Căn chỉnh chữ (trái, phải, trung tâm, khoảng cách chữ, khoảng cách dòng
 • Hiệu ứng, đổ bóng text
Bật tình năng không đồng bộ text: Khi thay đổi ở Desktop và Mobile thì bên kia sẽ không thay đổi
 • Không đồng bộ font chữ
 • Format chữ toàn khối text (B, I, U,T)
 • Màu chữ
 • Căn chỉnh chữ (trái, phải, trung tâm, khoảng cách chữ, khoảng cách dòng
 • Hiệu ứng, đổ bóng text