1A. Cách 2

B1: Lấy link Ref URL từ Botcake

B2: Gắn thêm công thức của Botcake vào cuối của link Ref URL

Công thức:

--user_full_name___{{name}}.phone___{{phone}}.email___{{email}}.address___{{address}}.test1___{{id_truong1}}.test2___{{id_truong}}.total_price___{{total_price}}

Ta được link tương ứng:

  • https://m.me/350832248858242?ref=webcakefull--user_full_name___{{full_name}}.phone___{{phone_number}}.email___{{email}}.address___{{address}}.total_price___{{total_price}}.test1___{{checkbox_group_1}}.test2___{{select_1}}.test3___{{radio_input_1}}.test4___{{textarea_input_1}}.test5___{{text_input_1}}

Lưu ý: Các đoạn text trong dấu ngoặc nhọn "{{ }}": name, phone, email, address, message là quy định của Webcake, có thể thay đổi tùy vào nền tảng Landing Page khác

Last updated