Webcake
Vietnamese
Search
K
Links

1B. Cách 3

Ưu điểm của cách này chính là có thể sử dụng cấu hình Ref URL kế nối cho nhiều landing pageForm giống nhau mà không cần phải mở Botcake để lấy link Ref
Tạo link REF URL trên Botcake như mục 1

Bước 2. Tạo cấu hình Botcake

Tích hợp -> Botcake -> Ref URL -> Chọn page -> Chọn Ref URL đã tạo ở Botcake

Bước 3. Liên kết cấu hình Botcake với landing page

  • Gắn cấu hình Ref URL cho Form
Click Form -> Nâng cao -> Chọn cấu hình Ref URL
  • Gắn cấu hình Ref URL cho nút bấm
Click Nút bấm -> Nâng cao -> On click -> Open Application -> chọn Cấu hình Ref URL
Xuất bản và sử dụng