10. Tạo nút chia sẻ Link

1. Tạo nút chia sẻ từ Facebook

Truy cập link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/share-button?locale=vi_VN

B1: Dán link bạn muốn chi sẻ và cài đặt nút như mong muốn:

B2: Lấy mã Iframe

B3: Tạo html box ở Webcake và dán mã vào

B4: Điều chỉnh lại nút chia sẻ

Last updated