Webcake
Vietnamese
Search
K
Links
Comment on page

10. Tạo nút chia sẻ Link

1. Tạo nút chia sẻ từ Facebook

B1: Dán link bạn muốn chi sẻ và cài đặt nút như mong muốn:
Tạo nút chia sẻ
B2: Lấy mã Iframe
B3: Tạo html box ở Webcake và dán mã vào
Tạo html box
Dán mã vào html box
B4: Điều chỉnh lại nút chia sẻ