3. Tiktok Pixel

I. Tiktok Pixel cơ sở

Cài đặt tiktok pixel cơ sở để theo dõi các hoạt động cơ bản trên trang của bạn: Lượt truy cập, thời gian truy cập

Để sử dụng Tiktok Pixel để theo dõi và đo lường Landing Page, trước tiên cần truy cập trang quản lý Tiktok Ads: https://ads.tiktok.com/

Truy cập: Assets -> Event

Tại cửa sổ Web Events click Manage để truy cập trình quản lý Tiktok Pixel

Bấm chọn Set Up Web Events

Cách gắn Pixel Tiktok vào trang landing page:

  • 1. Copy mã Pixel code

  • 2. Tách lấy ID của Pixel code đó

  • 3. Dán ID vào trang landing ở Webcake và xuất bản

Ví dụ:

  • Pixel code

<script>
!function (w, d, t) {
  w.TiktokAnalyticsObject=t;var ttq=w[t]=w[t]||[];ttq.methods=["page","track","identify","instances","debug","on","off","once","ready","alias","group","enableCookie","disableCookie"],ttq.setAndDefer=function(t,e){t[e]=function(){t.push([e].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}};for(var i=0;i<ttq.methods.length;i++)ttq.setAndDefer(ttq,ttq.methods[i]);ttq.instance=function(t){for(var e=ttq._i[t]||[],n=0;n<ttq.methods.length;n++)ttq.setAndDefer(e,ttq.methods[n]);return e},ttq.load=function(e,n){var i="https://analytics.tiktok.com/i18n/pixel/events.js";ttq._i=ttq._i||{},ttq._i[e]=[],ttq._i[e]._u=i,ttq._t=ttq._t||{},ttq._t[e]=+new Date,ttq._o=ttq._o||{},ttq._o[e]=n||{};var o=document.createElement("script");o.type="text/javascript",o.async=!0,o.src=i+"?sdkid="+e+"&lib="+t;var a=document.getElementsByTagName("script")[0];a.parentNode.insertBefore(o,a)};

  ttq.load('C9P3I9BC77UCFR8R3GG0');
  ttq.page();
}(window, document, 'ttq');
</script>
  • Pixel ID tương ứng: C9P3I9BC77UCFR8R3GG0

Gắn Pixel ID và xuất bản trang landing page

Lưu ý: Không nên dán toàn bộ đoạn mã script của Tiktok vào trang Webcake vì nếu sử dụng nhiều pixel trang sẽ load rất lâu và Webcake cũng sẽ để đoạn mã tùy chỉnh load cuối cùng khi vào trang -> Tiktok sẽ cảnh báo trang load lâu.

Webcake đã lấy sẵn đoạn mã của TikTok để xử lý -> Chỉ cần gắn Pixel ID vào trang landing page của bạn

II. Tiktok pixel tùy chỉnh

2.1. Theo dõi bằng mã tùy chỉnh

Webcake đã gắn sẵn các sự kiện, các mã tùy chỉnh của TikTok, người dùng chỉ cần chọn đoạn mã, điền tiền tệ và giá trị. Webcake sẽ tự bắn lên pixel khi có sự kiện

2.2. Sử dụng trình tạo sự kiện (Thường dùng cho trang cảm ơn)

Thêm sự kiện -> Trình tạo sự kiện

2.2.1. Theo dõi theo trang cảm ơn

2.2.2. Theo dõi sự kiện cho từng nút

Copy CSS Selector của phần tử từ Builder của Webcake và dán vào Rule của Tiktok

III. Theo dõi sự kiện Tiktok pixel

Tải extension Pixel self-test tool để check đo lường sự kiện Tiktok trên trang

Xem link video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=szGcl6GtLKI

Last updated